TU-Emblem Technische Universität Berlin
Mineralogical Collections
Dr. Susanne Herting-Agthe, Sekr. BH 1, Ernst-Reuter-Platz 1, D-10587 Berlin, Germany
tel ++49 (0)30 - 314 22254, fax 314 72218

 
    city map - overall view
 
start

detail
blowup

layout map
 
 

travel 
by train

travel
by car

travel
by air
 
 

email-Emblem
mail 
 contact
 

.
 blue arrow: situation on the "Ernst-Reuter-Platz"

 Mineralogical Collections
 Technische Universität Berlin, Sekr. BH 1
 curator: Dr. Susanne Herting-Agthe
 Ernst-Reuter-Platz1
 D-10587 Berlin
 tel   ++49(0)30 - 314 22254
 fax  ++49 (0)30- 314 72218
 Susanne.Herting-Agthe@tu-berlin.de
 www.Mineralogische-Sammlungen.de
 

last version: feb 2012 (Herting-Agthe)